/

Quines pautes cal seguir alhora de comprar una vivenda?

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants que pren un ciutadà al llarg de la seva vida. A continuació us detallem una sèrie de consideracions a tenir presents durant el transcurs de la operació.

Primerament, abans de signar l’escriptura pública de compravenda d’un habitatge, els notaris recorden que s’ha d’elaborar un contracte privat entre el comprador i el venedor, contenint aquest les consideracions descrites a continuació:

1.    Qui firma per la part venedora: En el supòsit que la compra de l’habitatge sigui mitjançant el promotor, signa l’administrador o l’apoderat de la societat. Sí la operació és entre particulars, han de signar tots els propietaris descrits, i sí és un immoble ganancial o familiar, tots dos cònjuges.

2.    Estat de càrregues de la vivenda: Comprovar si l’immoble està lliure de càrregues, si té hipoteca, si l’afecta algun embargament, o bé si existeix alguna limitació als estatus de la comunitat de propietaris. El Registre de la Propietat és un Òrgan públic,  que permet obtenir una nota simple informativa de l’habitatge en qüestió i així determinar qualsevol tipus d’afectació.

3.    Estat de les quotes de la comunitat de propietaris: abans de signar l’operació, cal revisar que el comprador aporti un certificat expedit pel secretari de la Comunitat informant que l’habitatge estigui al corrent de pagaments i despeses. Un cop efectuada la compra si la finca no es troba al corrent de pagament, la llei obliga al comprador a assumir dites despeses.

4.    Preu de la operació: és important determinar amb claredat el preu i la forma de pagament. No s’ha d’admetre la fixació d’un preu inferior al real, ni abonar quantitats que no estiguin degudament documentades.

5.    Arres: al moment de signar el contracte privat, és sol efectuar un ingrés del 10% del preu de venda en concepte de senyal i més conegut com a arres, que vincula a ambdues parts. Les més habituals i com preveu el Codi civil són les penitenciaries permeten aquestes desistir el contracte. En aquest supòsit, si el comprador declina la oferta, aleshores les perd. Per contra, si és el venedor qui la refusa, aquest les ha de tornar doblades.

6.    Despeses de la operació: si les parts no ho acorden o si indiquen en el contracte que es realitzarà segons la llei, s’aplicarà la legislació de la comunitat autònoma. No obstant, en el contracte privat se sol pactar qui assumeix les despeses.

7.    Escriptura pública: aquesta és fefaent, els atorgants d’una compravenda, declaren davant el notari, la seva voluntat de comprar i vendre i les condicions de la compravenda. Aquest, dóna fe o autenticitat d’aquestes declaracions en l’escriptura de manera que cap de les parts podrà negar davant l’altra el que han manifestat. L’escriptura pública és prova privilegiada davant els tribunals i aquesta aporta seguretat jurídica.

8.    Acte signatura escriptura pública: el notari, comprova la identitat, capacitat i legitimació d’ambdues parts; exposa l’estat de càrregues que pesen sobre l’habitatge; confirma l’estat de les quotes de la comunitat; sol·licita el pagament de l’Impost sobre Béns i Immobles (I.B.I.); cèdula habitabilitat i certificat energètic, si la part venedora no el presenta el dia de la signatura, el notari no aprovaria la operació.

Una vegada signada l’escriptura de compravenda, cal seguir els següents passos:

1.    Pagament d’impostos i inscripció al Registre de la Propietat corresponent. En el cas de realitzar personalment la inscripció cal tenir present els terminis a fi efecte, d’evitar sancions. Tanmateix es pot delegar aquesta tasca al notari, qui procedirà a l’enviament de l’escriptura mitjançant còpia electrònica per a la seva inscripció. Posteriorment, li lliurarà una còpia autoritzada de l’escriptura amb paper oficial i els corresponents justificants i factures.

2.    Subministraments: tramitar l’alta en el cas que sigui necessari dels diferents subministraments.