/

Puc canviar la porta de casa meva sense el consentiment de la Comunitat?

Canviar la porta d’entrada d’un habitatge pot implicar un conflicte amb la Comunitat, sobretot si aquest canvi provoca un trencament amb l’estètica de l’edifici en relació amb les altres portes existents, o si el que es pretén és fer obres per moure la porta de la seva ubicació original, canviant així la configuració de l’immoble.

En primer lloc, el que ha de tenir en compte el propietari que vol fer el canvi és si els estatuts de la Comunitat recullen alguna norma o requisit al respecte o si ja s’han adoptat acords en Junta de propietaris pel que fa a la les opcions de canvi de portes d’accés als habitatges. Si aquest fos el cas, el propietari haurà de respectar allò previst als estatuts o allò acordat per la Comunitat. Si no, haurà de recórrer a allò que disposa la normativa aplicable, que en aquest cas és el Codi Civil de Catalunya. Segons aquesta normativa, la porta d’accés a cada habitatge és un element privatiu. No obstant, el canvi de la porta exterior pot afectar els elements comuns, en concret, a la configuració del replà o del passadís de l’edifici.

L’article 553-36 del Codi Civil de Catalunya estableix que els propietaris d’un element privatiu poden fer-hi obres de conservació i reforma sempre que no alterin la configuració o aspecte exterior del conjunt. És a dir, si el canvi de porta es fes per una d’idèntica a la original, no seria necessari el permís de la Comunitat, ja que no s’estaria alterant la configuració o aspecte exterior de l’edifici.

Així, es necessitarà l’autorització de la Comunitat quan el canvi tingui un impacte que afecti al replà o al passadís, que son elements comuns de l’edifici, i aquest acord s’haurà de prendre per una majoria qualificada de quatre cinquenes parts dels propietaris, tal i com preveu expressament l’apartat b) de l’article 553-26 del Codi Civil de Catalunya, sobre l’adopció d’acords relatius a innovacions físiques en l’immoble si n’afecten l’estructura o la configuració exterior.

Finalment, el propietari també haurà de tenir en compte que, en cas que l’obra s’executi sense aquest permís, la Comunitat podria exigir-li judicialment la reposició a l’estat originari dels elements alterats sense el seu consentiment.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín