/

Problemàtica entorn a la instal·lació d’un ascensor en comunitats de propietaris

En ocasions, la instal·lació d’un ascensor en una comunitat de propietaris esdevé un nucli de conflictes entre els mateixos ja que és un fet extraordinari que genera importants despeses per raó de les obres necessàries a executar, pel manteniment de la instal·lació i les eventuals reparacions, o pels problemes que sobre l’estructura de l’edifici pot comportar. Totes aquestes circumstàncies provoquen que alguns propietaris votin en contra de la instal·lació.

Davant de la voluntat d’alguns propietaris de la comunitat per instal·lar un ascensor a la mateixa, és convenient tenir en compte diverses qüestions jurídiques que poden provocar que tot i no estar conforme amb la nova instal·lació, la mateixa finalment s’hagi d’executar.

El Codi Civil de Catalunya, concretament el seu llibre cinquè, estableix que per tal que la comunitat de propietaris es vegi obligada a instal·lar un ascensor, és necessari que l’acord a favor del mateix sigui votat per la majoria dels propietaris que representin a la vegada, la majoria de les quotes de participació.

No obstant, el text legal també preveu que en cas que l’acord favorable a la instal·lació de l’ascensor no aconsegueixi la majoria necessària, els propietaris que tinguin una discapacitat física o bé les persones amb qui convisquin, així com també les persones majors de 70 anys, poden demanar a l’autoritat judicial que obligui a la comunitat a instal·lar l’ascensor per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques a l’edifici.

Així, encara que la comunitat es negui a aprovar en junta un acord favorable a la realització de les obres d’instal·lació de l’ascensor, en els casos assenyalats (persona discapacitada o major de 70 anys) poden aconseguir una resolució judicial que acabi obligant a la comunitat de propietaris a instal·lar-lo.

En prendre la decisió, el jutge valorarà i ponderarà per una banda, les necessitats de les persones que ho sol·liciten, i per altra, les possibilitats de realitzar i assumir les obres per part de la resta de propietaris.

Finalment, caldrà tenir en compte que si l’autoritat judicial obliga a instal·lar l’ascensor, el cost de les obres que aquesta generi haurà de ser abonat per tot els propietaris, inclús si els mateixos varen votar en contra.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín