/

Nou impost autonòmic sobre habitatges buits

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, es crea l’impost sobre els habitatges buits, impost d’àmbit autonòmic català i només aplicable a propietaris persones jurídiques.

El passat 24 de juliol va entrar en vigor la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, per la qual es crea un nou impost d’àmbit autonòmic català  que neix amb la finalitat d’evitar la desocupació d’un habitatge durant més de dos anys sense que existeixi una causa justificada que motivi aquesta desocupació, tot, amb l’objectiu d’intentar reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social.

Aquest impost s’aplica només a les persones jurídiques, amb la qual cosa les persones físiques propietàries d’un habitatge estaran exemptes d’aplicació d’aquest gravamen en cas de tenir pisos desocupats.

Als efectes d’aplicar el nou impost, caldrà tenir en compte:

·        S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol (per exemple, un contracte d’arrendament o qualsevol altre similar) que habiliti la ocupació i es justifica documentalment per qualsevol altre mitjà de prova.

·        No s’aplicarà el referit impost en aquells habitatges que romanguin desocupats en supòsits de causa justificada com litigi judicial, rehabilitació, ocupació il·legal.

·        El còmput del termini de 2 anys s’inicia a partir de la data en que l’habitatge està a disposició del propietari per a ser ocupat o per cedir el seu ús a un tercer, essent causa d’interrupció d’aquest còmput l’ocupació de la vivenda durant un període de com a mínim 6 mesos continuats.

·        Es preveuen certes exempcions per entitats sense ànim de lucre, immobles situats en zones de baixa demanda, habitatges de protecció oficial,etc.

La nova normativa també estableix bonificacions sobre la quota de l’impost en funció de quants pisos vagi posant en lloguer assequible el titular, bé directament o bé cedint-los a borses de mediació pel lloguer social; essent aquestes bonificacions les següents:

  • Si el titular destina del 5 al 10% dels habitatges a habitatge assequible, obtindrà una bonificació del 10% de la quota.
  • Si destina entre el 10 i el 25% a habitatge assequible, es beneficiarà d’una bonificació del 30%.
  • Si destina entre el 25 i el 40%, tindrà un 50% de bonificació de quota.
  • Si destina més del 40%, la bonificació serà del 75%.
  • Finalment, la bonificació serà del 100% quan es destinin a lloguer social més del doble dels habitatges buits que estiguin subjectes a l’impost.

Per últim, destacar que l’impost es merita el 31 de desembre de cada any i afecta el parc d’habitatges del que és titular el subjecte passiu en aquesta data.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín