/

Les obligacions fiscals de les Comunitats de Propietaris

Les Comunitats de Propietaris, tot i que no tenen personalitat jurídica pròpia, i per regla general, no realitzen activitats professionals ni empresarials; sí que tenen la condició d’obligats tributaris i com a tals, han de complir amb les seves obligacions tributàries formals, com són presentar declaracions censals, sol·licitar i utilitzar el número d’identificació fiscal, o presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.

Les principals obligacions fiscals a les que es troben subjectes les comunitats són:

  • En relació a l’IVA, en el cas que la comunitat de propietaris realitzi activitats econòmiques com per exemple el lloguer del terrat comunitari amb la finalitat de posar-hi una antena de telefonia mòbil o el lloguer de la façana amb finalitats publicitàries, es considera que la comunitat és subjecte passiu de l’IVA i, com a tal, haurà de presentar la corresponent declaració ingressant l’IVA repercutit pels serveis prestats. De la mateixa manera, es podrà deduir l’IVA dels serveis o obres que hagi de realitzar amb l’objectiu de poder prestar els referits serveis (despeses d’assessorament fiscal a l’efecte, reparació de façanes, etc).
  • Les comunitats de propietaris, des de l’any 2014, tenen a més l’obligació de presentar el model 347 en el qual han d’incloure les relacions comercials que realitzin amb tercers sempre i quan hagin superat la xifra de 3.005,06 durant l’any natural corresponent. Tanmateix, la normativa fiscal estableix una sèrie d’excepcions:
  • Subministrament d’aigua per a ús comunitari.
  • Subministrament elèctric i de combustible de qualsevol tipus destinat a l’ús comunitari.
  • Assegurances que cobreixen zones i elements comuns.
  • En relació a l’IRPF, les comunitats de propietaris que contractin a treballadors o contractin serveis professionals (instal·ladors, electricistes, constructors, etc.) que impliquin l’obligació de retenir o fer ingressos a compte, hauran de realitzar els ingressos dels mateixos i declarar-los de forma trimestral a través del model 111.

Per últim, un altre dels aspectes a tenir en compte a efectes de l’IRPF és quan la comunitat de propietaris rep subvencions (per exemple, per instal·lar un ascensor o per rehabilitar l’edifici), ja que aquesta subvenció té la consideració de guany patrimonial i, com a tal, ha de ser objecte de declaració a la renda, atribuint-se la subvenció a cada propietari segons el seu coeficient de participació, tret que els estatuts estableixin altres condicions diferents, essent doncs els propietaris els que estan obligats a declarar la referida subvenció a les seves respectives declaracions de renda.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín