/

L’AVALLOGUER: Garantia pels arrendadors.

L’Institut Català del Sòl ofereix als arrendadors d’habitatges la figura de l’Avalloguer: un règim de garanties que els assegura el cobrament d’una quantitat en cas d’interposar una demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda, d’acord amb els requisits que la normativa estableix.

La cobertura que ofereix l’Avalloguer depèn de la data en que s’hagi signat el contracte. Així, pels contractes d’arrendament d’habitatge celebrats entre el 29 d’agost de 2008 i el 17 de juny de 2014, l’Avalloguer cobreix les mensualitats de renda impagades des de l’inici de l’acció judicial amb el límit de sis mensualitats. Pels contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a partir del 18 de juny de 2014, l’Avalloguer cobreix les mensualitats impagades des de l’inici de l’acció judicial amb el límit de tres mensualitats.

Existeix un supòsit especial pels habitatges de protecció oficial destinats a lloguer, i és que la cobertura de tres mesos s’amplia fins als sis, podent incloure fins i tot mensualitats de renda impagades abans de la interposició de la demanda.

Per tal de poder ser admesa la sol·licitud de l’Avalloguer, cal que la renda mensual pactada no superi els 1.200€ a la ciutat de Girona, o els 1.500€ a la ciutat de Barcelona (cal consultar els límits de renda mensual establerts per a cada territori).

S’exigeix també per poder sol·licitar l’Avalloguer haver dipositat en el Registre de fiances, dins del termini legalment fixat, el contracte d’arrendament amb els seus annexos, el document de compromís de l’Avalloguer i la fiança. A més, no es podrà exigir cap altra fiança, aval ni garantia addicional per la signatura del contracte, ni exigir una fiança superior a dues mensualitats de renda.

Arribat el moment, per tal de poder cobrar l’Avalloguerla persona arrendadora l’haurà de sol·licitar en el termini de sis mesos des de l’obtenció de la sentència o de l’acord extrajudicial, acompanyant a la sol·licitud la informació i documentació que es requereixi.

L’Avalloguer podrà ser denegat quan en un termini de quatre anys a comptar des de la data de la sol·licitud per obtenir la compensació de l’Avalloguer, l’arrendador ja hagués percebut aquesta compensació dues vegades en un mateix habitatge; així com també serà denegada la seva sol·licitud si s’hagués recuperat la fiança abans de l’extinció del contracte d’arrendament.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín