/

La reclamació de quotes comunitàries degudes per les entitats bancàries a les comunitats de propietaris

La crisis econòmica global que ha patit i encara pateix la nostra economia, ha tingut com una de les conseqüències principals que una gran quantitat d’immobles hagin passat a ser propietat de les entitats bancàries, fet aquest que en l’actualitat genera una importat problemàtica a les comunitats de propietaris a l’hora d’obligar als bancs a complir amb les seves obligacions de pagament de les quotes comunitàries, pel fet que tenen un gran volum d’immobles i sovint poden no tenir-los ben registrats, demorant això el pagament de les obligacions.

Resulta evident que una entitat bancària, sigui quina sigui la via mitjançant la qual adquireix l’immoble, esdevé propietària a tots el efectes, i això implica no només gaudir de tots els beneficis inherents al dret de propietat, si no també fer front a totes les obligacions que aquest dret comporta i una d’elles és el pagament de les quotes comunitàries.

Quan el banc s’adjudica un bé immoble i en passa a ser el propietari, està obligat a pagar les quotes comunitàries degudes mentre en sigui titular (des de que s’adjudiqui l’immoble i amb independència de la data en que figuri la inscripció al registre de la propietat) fins que traspassi l’immoble.

No obstant l’anterior, arrel de la nova reforma del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya i, concretament, de l’article 533-4, s’ha ampliat el termini d’afecció real, fet que implica que  les entitats bancàries que s’hagin adjudicat un immoble a partir del 20 de juny de 2015 hauran de fer front a les quotes comunitàries impagades per l’anterior propietari en els darrers 4 anys, sens perjudici que l’entitat bancària pugui amb posterioritat reclamar aquests pagaments afrontats, a l’antic propietari morós.

Aquesta responsabilitat en el pagament de quotes dels darrers 4 anys és aplicable no només a les entitats bancàries si no a qualsevol nou propietari (ja sigui persona física o jurídica) que hagi adquirit un immoble a partir del passat 20 de juny de 2015.

Amb aquesta nova regulació s’atorguen majors garanties de cobrament a la comunitat de propietaris, fent que el nou adquirent de l’immoble, el qual s’entén que té solvència, hagi de respondre del deute comunitari dels darrers 4 anys, permetent així a la comunitat de propietaris reclamar judicialment el mateix, tant a l’anterior propietari -que era l’obligat de pagament de les quotes comunitàries que s’haguessin meritat durant aquest temps- com a l’actual, qui haurà de respondre de les quotes impagades dels últims quatre anys i, en cas de ser una entitat bancària, la garantia de cobrament és plena.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín