/

La comunitat de propietaris pot prohibir el lloguer de pisos turístics?

Un dels temes de més actualitat en el sector immobiliari i, concretament, a les comunitats de propietaris, és l’augment de pisos destinats a lloguer turístic. Es tracta d’una pràctica que genera molta controvèrsia i sovint conflictivitat entre els veïns i els ocupants dels immobles turístics, per les molèsties de sorolls, festes nocturnes, ús indegut de les instal·lacions comunitàries, deteriorament o danys que aquests usos provoquen. Per aquest motiu, són moltes les comunitats de propietaris que cada vegada més consulten si és possible prohibir aquest tipus de lloguer.

Davant d’aquesta qüestió, el cert és que no hi ha una resposta afirmativa si no que dependrà de cada comunitat en concret.

Amb caràcter general, una comunitat de propietaris no pot impedir el lloguer turístic d’un pis si aquesta prohibició no es troba recollida als estatuts, i succeeix precisament que a la majoria de casos, els mateixos no la contemplen ja que és una problemàtica relativament recent.

Per tant, si els estatus de la comunitat no contemplen aquesta prohibició i existeixen greus problemes de convivència amb aquests tipus de lloguers, caldrà plantejar dur a terme una modificació dels estatuts amb l’objectiu d’incloure en els mateixos la prohibició dels lloguers turístics, essent necessari per aquesta modificació el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris. No obstant, cal tenir present que l’acord no es podrà aplicar de forma retroactiva i, en conseqüència, no podrà afectar a un lloguer turístic existent amb anterioritat a la celebració de l’acord.

Per contra, en cas de no assolir la referida majoria i  atenent a la gravetat de les molèsties que aquest tipus de lloguer estigui provocant a la comunitat (excessius sorolls constants, actes de vandalisme, brutícia a les zones i elements comunitaris, etc.) és possible plantejar la problemàtica davant els tribunals per tal que aquests acordin el cessament de l’activitat de lloguer turístic.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín