/

Guia per la inspecció periòdica d’instal·lacions de gas domèstiques

La instal·lació de gas requereix determinades actuacions periòdiques per un funcionament segur en la seva utilització i un aprofitament òptim de l’energia. Amb la finalitat de conèixer totes les comprovacions que es faran a la llar, l’entitat Nedgia del grup Naturgy ha elaborat una guia pràctica amb el procediment que aquesta segueix.

1. COMPROVACIÓ DE L’ABSÈNCIA DE FUITES DE GAS A LA INSTAL·LACIÓ

• El tècnic resseguirà tota la instal·lació de gas amb un detector portàtil per comprovar que no hi hagi cap fuita. En cas que se’n hi detecti una i no pugui ser reparada al mateix moment, i per una qüestió de seguretat, s’haurà de tancar el pas del gas de forma total o parcial, en funció de la localització de la fuita.

• Si detecteu olor de gas, RECORDEU:

Tancar la clau de pas, obrir les finestres i  ventilar l’habitatge.

Comprovar que les claus dels cremadors estiguin tancades.

Si quan torneu a obrir la clau del gas encara se sent olor, torneu-la a tancar i aviseu a una empresa autoritzada per dur a terme la reparació.

2. COMPROVACIÓ DE LES CANONADES DEL GAS

• El tècnic comprovarà que els tubs estiguin degudament protegits amb una beina (funda protectora) en cas que aquests no es vegin o que passin per zones visibles de l’edifici.

• Comprovarà que les parts visibles de les canonades no estiguin en contacte amb els cables i instal·lacions elèctriques.

3. CONDICIONS DE VENTILACIÓ I SITUACIÓ DELS COMPTADORS DE GAS

• El tècnic verificarà que el comptador de gas tingui una ventilació adequada. En el supòsit que estigui situat a l’interior de l’habitatge, comprovarà que no hi hagi a l’interior de l’armari del comptador cap instal·lació elèctrica a menys de 20 cm.

• En cas de que els comptadors estiguin centralitzats, al recinte on estiguin situats no s’hi admet l’existència d’aparellatge o maquinària elèctrica.

4. VENTILACIONS EN ELS LOCALS QUE CONTENEN APARELLS DE GAS

• El tècnic comprovarà que els aparells de gas estiguin correctament connectats:

a) Els aparells fixos s’han de connectar amb tub rígid o amb tub flexible d’acer inoxidable.

b) Els aparells mòbils (llevat assecadores de gas) poden connectar-se amb: o Tub flexible de seguretat que, talla el pas del gas en cas de despreniment del tub. o Tub flexible d’elastòmer unit mitjançant broquets i abraçadores.

• També comprovarà que els tubs flexibles d’elastòmer o qualsevol altre tipus de tub no metàl·lic, no estiguin en contacte fàcil amb el forn de la cuina, perquè no pateixin cap deteriorament a causa de l’escalfor.

c) Les assecadores de gas natural s’han de connectar amb un tub flexible d’acer inoxidable o tub flexible de seguretat. Si el tub està visiblement danyat, haurà de tancar el pas del gas a l’aparell, per garantir la vostra seguretat.

RECORDEU:

Substituir el tub flexible d’elastòmer abans de la data de caducitat indicada al mateix tub.

Recomanem l’ús del tub flexible de seguretat per a la connexió dels aparells de gas mòbils.

No es permet situar aparells de gas de circuit obert als banys, lavabos o dormitoris d’un habitatge. Només s’hi autoritzen aparells de circuit estanc.

6. CONDUCTES D’EVACUACIÓ D’ESCALFADORS I CALDERES

• El tècnic verificarà que els escalfadors estiguin units a un conducte que evacuï cap a l’exterior de l’habitatge els gasos produïts a la combustió en aquests aparells, i impedeixi que s’acumulin al seu interior.

Per acomplir la seva comesa, el conducte d’evacuació ha de reunir les següents condicions:

• El conducte ha de ser ascendent i no pot tenir cap pendent negatiu en tot el traçat.

• Les unions entre els trams del conducte i l’aparell han de ser estanques. El conducte no ha de tenir esquerdes, trencaments ni estrangulaments.

• El conducte ha de desembocar en una evacuació col·lectiva o directament a l’exterior, en aquest darrer cas ha de tenir un deflector al seu extrem.

• Els conductes d’evacuació dels escalfadors i calderes no es poden fer servir per a connectar-hi les campanes extractores de les cuines.

IMPORTANT: mantenir netes en tot el seu recorregut les xemeneies d’evacuació.

7. COMPROVACIÓ DE LA COMBUSTIÓ EN ESCALFADORS, CALDERES I VITROCERÀMIQUES

• El tècnic comprovarà que el nivell de monòxid de carboni present en els gasos de la combustió no superi els límits acceptats, a través d’analitzadors de combustió electrònics d’alta precisió i sensibilitat.

• En cas que es superin els límits establerts, haureu d’abstenir-vos de la seva utilització i procedir a la seva immediata reparació.

• En cas d’anomalia en la combustió, poseu-vos en contacte amb els serveis tècnics i/o de manteniment.  És recomanable contractar un servei de manteniment que faci una revisió anualment en el cas de calderes i escalfadors.

Pel que fa a calderes de tiratge natural que es trobin en el mateix recinte que una campana extractora, s’ha de disposar d’un mecanisme que impedeixi el funcionament simultani dels aparells.

8. COMPROVACIONS QUE ES FAN ALS APARELLS DE GAS

• L’existència i el bon funcionament dels dispositius de seguretat per extinció o detecció de flama, o per anàlisi de l’atmosfera.

• El funcionament correcte de la vàlvula automàtica de tall de gas als escalfadors i calderes.

• Avaluarà l’existència de retrocés i la concentració massiva de CO ambient en el local o habitatge

IMPORTANT: Si la flama dels cremadors de la cuina s’apaga al reduir-los al mínim, cal contactar amb el servei tècnic del fabricant de l’aparell.

9. EMISSIÓ DEL CERTIFICAT D’INSPECCIÓ PERIÒDICA/INFORME D’ANOMALIES

• Un cop finalitzada la inspecció el tècnic lliurarà el certificat d’inspecció periòdica sense defectes o, si s’escau, amb alguna/es anomalia/es.

A.- En cas que la inspecció sigui correcta, la vostra instal·lació quedarà en regla fins la propera inspecció periòdica (Segons l’Agència Catalana del Consum, es realitzaran inspeccions periòdiques cada cinc anys).

B.- Davant d’un defecte principal, aquest s’ha de corregir immediatament ja que suposa un tancament total o parcial de la instal·lació.

C.- En el cas que el defecte sigui secundari, el termini màxim per a la seva resolució o correcció serà de sis mesos. En ambdós casos, serà necessari presentar un justificant de correcció de defectes emplenat per un instal·lador autoritzat.