Faq’s

Si un propietari arrenda el seu habitatge, i assumeix l’arrendatari el pagament de les despeses de la Comunitat, davant de l’impagament d’aquestes, a qui s’ha de reclamar?

L’obligació de contribuir a les despeses de la Comunitat recau en el propietari de l’habitatge. La Comunitat ha de dirigir l’acció de reclamació directament al propietari.

Com s’ha d’actuar davant d’un propietari morós?

Cada cas és diferent, però com a regla general convé intentar resoldre el tema per la via amistosa, dins l’entorn de la mateixa comunitat. En el cas d’esgotar aquesta via, si no s’ha arribat a un acord, la Comunitat haurà d’acordar en Junta de Propietaris la reclamació de les quantitats pendents davant dels tribunals. En el cas que la Comunitat opti per recórrer a la via judicial, el procediment més recomanable és l’anomenat Procediment Monitori, que és més ràpid i menys costós que un procediment judicial convencional.

Pot un propietari negar-se a pagar derrames aprovades?

Els acords adoptats per la junta de propietaris són obligatoris i vinculen a tots els propietaris fins i tot els dissidents.

No obstant el que estableix l’apartat 1, els propietaris dissidents no estan obligats a satisfer les despeses originades per les noves instal·lacions o nous serveis comuns que no siguin exigibles d’acord amb la llei si el valor total de la despesa acordada és superior a la quarta part del pressupost anual vigent de la comunitat. Els propietaris només poden gaudir de les noves instal·lacions o els nous serveis si satisfan l’import de les despeses d’execució i de manteniment amb l’actualització que correspongui aplicant-hi l’índex general de preus de consum.

Les quotes de la comunitat han de pagar-se obligatòriament de forma mensual?

No, tot i que la Llei de Propietat Horitzontal parla de “mensualitats ordinàries de despeses comunes”, cada Comunitat pot establir la periodicitat que millor s’adapti a la seva situació, que pot ser, trimestral, semestral, anual, etc.

Per què tots els propietaris no paguen les quotes de la comunitat a parts iguals?

En el Títol Constitutiu de l’Escriptura d’Obra Nova i Divisió Horitzontal es fixen la quotes de participació que corresponen a cada pis, aparcament o local, expressades amb un percentatge sobre el total de l’immoble i es fixen proporcionalment a la superfície i ponderant l’ús, la destinació i les altres dades físiques i jurídiques dels béns que integren la Comunitat.

Per què la Comunitat del costat, que és igual a la nostra, paga un import més reduït en la quota de comunitat?

Encara que els edificis siguin idèntics, no hi ha dos comunitats iguals. Encara que es gestionin exactament igual i, fins i tot, amb les mateixes contractacions i obligacions de pagament, es pot donar el cas que tinguin un major o menor consum depenent d’altres factors, com ara les despeses per consum elèctric o aigua, entre d’altres.

Quines són les funcions d’un administrador de finques?

Segons l’article 553-18 de la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, les funcions d’un administrador de finques es concreten, entre d’altres, en:

  • Procurar pel bon ordre de la finca.
  • Preparar el pressupost anual i el pla de comptes.
  • Vetllar per la conservació i manteniment de la finca.
  • Realitzar els pagaments i cobraments.
  • Resguardar la documentació de la comunitat.
  • Tota la resta d’atribucions establertes pel contracte de mandat a la Junta de Propietaris.
Quines garanties ofereix un administrador de finques col·legiat vers un administrador no col·legiat?

Un administrador de finques col·legiat, compta amb el suport del Col·legi tant en aspectes jurídics com en l’àmbit de la responsabilitat civil així com un servei de formació continuada davant els canvis normatius.

Pot un arrendatari presidir la reunió de Comunitat?

No, ja que l’article 553-15 de la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya estableix que el càrrec de la presidència ha de ser exercit per un propietari.

És obligatori disposar d’una assegurança a la Comunitat?

Segons la legislació vigent a Catalunya, no és obligatori que la Comunitat disposi d’una assegurança. No obstant això, és altament recomanable disposar-ne, per les incidències, imprevistos, accidents, que se’n puguin derivar.

L’administrador està autoritzat per operar amb el compte corrent de la Comunitat?

Sí, tant el president de la Comunitat com l’administrador, aquest darrer, previ nomenament i autorització en una assemblea, figuren com a titulars del compte bancari de la Comunitat per fer front a les despeses i obligacions que es puguin derivar durant el transcurs del mandat.

Quins són els avantatges d’utilitzar l’app de Gruptas?

L’app de Gruptas és una eina fàcil, ràpida i còmoda. Et permet una comunicació fluida amb l’administrador mitjançant la recepció de notificacions, l’enviament i consulta d’incidències i la visualització a temps real de l’estat de comptes de la Comunitat.

Recentment he comprat un pis i en una reunió en la qual no vaig assistir vaig ser nomenat president. Tinc l’obligació d’assumir el càrrec, i en aquest cas quines són les meves obligacions?

El càrrec de president és obligatori i gratuït, tot i que la junta pot prendre en consideració les al·legacions per motius d’excusa fonamentats. Es tracta d’una funció unipersonal, la durada és d’un any que s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària següent al període per al qual va resultar designat.

Les funcions queden recollides en la legislació vigent i consisteixen a convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris, representar la comunitat judicialment i extrajudicialment, elevar a públics els acords si escau, vetllar pel bon funcionament de la Comunitat i pel compliment dels deures del secretari i de l’administrador.

Vaig llogar fa uns anys el meu pis a un llogater i des de fa uns mesos l’arrendatari no paga la renda i ni contesta les meves trucades, puc substituir el pany aprofitant que està de vacances?

No, sota cap concepte. Es podria cometre un il·lícit penal. El domicili habitual de les persones és inviolable. El procediment a seguir és la interposició d’una demanda judicial per instar el desnonament i la reclamació de les quantitats pendents.

Sóc un propietari i tinc el pis llogat, el mes vinent, es compleix el primer any de durada del contracte, puc incrementar la renda lliurement?

Durant la vigència del contracte, la renda només es pot revisar en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, segons els termes pactats per les parts. Si no s’ha pactat expressament, no s’ha d’aplicar la revisió de la renda.

Sóc llogater des de fa 8 mesos, puc desistir el contracte si encara no s’ha complert el primer any?

L’arrendatari pot desistir el contracte d’arrendament, un cop hagin transcorregut almenys 6 mesos, sempre que ho traslladi a l’arrendador amb una preavís mínim de 30 dies. Tanmateix, les parts poden pactar un indemnització a favor de l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte pendent de complir.

Pot un propietari exigir que l’arrendatari entregui una fiança en el moment de la formalització del contracte?

No és que pugui, és que és obligatòria l’exigència i prestació d’una fiança equivalent a una mensualitat de la renda en l’arrendament d’habitatges i dues en l’arrendament per a un ús diferent del d’habitatge.

Què considera la legislació com a finques amb un ús diferent del d’habitatge?

Tenen aquesta consideració, els arrendaments de finques urbanes subscrits per temporada (estiu, hivern, entre d’altres) i els subscrits per exercir a la finca una activitat industrial, comercial, etc. Estarien dins d’aquest grup, els locals i places d’aparcament.