/

El TS impedeix els desnonaments amb menys de 12 mesos impagats

La sala de lo Civil del Tribunal Suprem acorda per unanimitat la inadmissió de desnonaments amb menys de 12 mesos d’impagament de quotes de la hipoteca.
La Sentència dictada per la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem, en Ple d’11 de setembre del 2019 (Nª 463/2019) aplica la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre els efectes derivats de la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat dels préstecs hipotecaris.
A la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 26 de març del 2019 es va establir que la clàusula de venciment anticipat abusiva fos substituïda per la disposició legal que va inspirar les clàusules de venciment anticipat, fent referència a l’article 693.2 de la LEC, de l’any 2013, per evitar conseqüències perjudicials pel consumidor (que podrien derivar de la nul·litat del contracte de préstec hipotecari, la pèrdua dels avantatges legalment previstos per l’execució hipotecaria o el risc de l’execució d’una sentència declarativa.)

El Tribunal Suprem considera que, després de l’entrada en vigor de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, és aquesta la que cal tenir en compte per ser més beneficiosa pel consumidor.
El Tribunal Suprem estableix una sèrie d’orientacions pels procediments d’execució hipotecaria en curs en els que, l’entrega de la possessió a l’adquirent, encara no s’ha produït:

  • Els processos en els que la hipoteca (préstec hipotecari) es va donar per vençuda abans que entrés en vigor la Llei 1/2013, de 14 de maig, per haver-se aplicat una clàusula contractual nul·la, seran sobreseguts sense més tràmits.
  • Els processos en els que, després que entrés en vigor la Llei 1/2013, es va executar el préstec, seran sobreseguts si els impagaments de les quotes de la hipoteca fossin inferiors a 12 mesos, com així marca la nova normativa de la Llei 5/2019, de 15 de març.
  • Si l’impagament de les quotes és d’una quantitat superior a 12 mesos, el procediment d’execució hipotecaria (desnonament) podrà continuar.

És important, a més a més, destacar que les interlocutòries de sobreseïment dictades en base a tot l’anterior, no tindran efecte de cosa jutjada respecte de la nova demanda executiva que l’entitat bancaria pogués presentar, emparada en la Llei 5/2019, de 15 de març.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín