/

El contracte de lloguer amb opció de compra, com funciona?

El lloguer amb opció de compra és una modalitat que es plantegen molts propietaris i professionals immobiliaris per treure al mercat diferents immobles, essent també una bona opció per a aquells compradors que no vulguin fer una gran inversió inicial i/o no tinguin facilitat per accedir al crèdit hipotecari.

Així doncs, es presenta el contracte d’arrendament amb opció de compra com una atractiva alternativa tant per venedors com per a compradors. Aquesta modalitat contractual es caracteritza per l’absència d’una regulació legal general, essent un contracte atípic, el qual es regeix fonamentalment per la voluntat i llibertat de les parts a l’hora de pactar les condicions contractuals del mateix. No obstant, es pot catalogar com un contracte doble o mixt, format per dos subcontractes: un de lloguer i un de compravenda, mitjançant el qual es permet a l’arrendatari viure en règim d’arrendament en un immoble per un temps determinat (com un contracte de lloguer habitual) però en el qual se li reserva el dret de manera exclusiva de poder comprar l’immoble pel preu que s’hagi estipulat, al qual se li hauran de descomptar les rendes pagades fins al moment.

Per confeccionar  el contracte caldrà determinar l’immoble concret, fixar el preu per a la futura adquisició així com el termini del que l’arrendatari disposa per exercir el dret d’opció a compra i les conseqüències del no exercici del referit dret.

Al marge de l’anterior, també cal tenir en compte el següent:

–         És recomanable de cares al propietari que es fixi una prima inicial pel dret a l’opció a compra, atès que d’aquesta manera s’assegura que l’arrendatari realment està interessant en adquirir la finca. En cas contrari, si l’arrendatari no exercita l’opció a compra en el termini pactat, perdrà tant la prima inicial entregada així com les mensualitats abonades a compte del lloguer.

–         Amb independència del termini que s’hagi acordat per exercir el dret d’opció de compra, l’arrendatari tindrà dret a romandre a l’habitatge durant els anys que duri el contracte de lloguer.

–         Tot i que l’arrendatari prorrogui el contracte de lloguer (amb consentiment també per part del prioritari), l’opció de compra caducarà en el termini pactat i no es podrà exercitar amb posterioritat.

–         Durant la vigència de l’opció de compra, el propietari quedarà obligat a mantenir la seva oferta (no pot variar el preu de l’opció a compra però si pot incrementar el preu del lloguer segons les variacions que presenti IPC) i no pot disposar tampoc de l’immoble.

Atenent a aquestes vicissituds, és recomanable sol·licitar l’assessorament d’experts en la matèria per tal d’orientar sobre els termes i condicions que s’han de fixar en el contracte.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín