/

Calderes de condensació, les més eficients i sostenibles del mercat

Una caldera és una màquina que ha avançat moltíssim en els últims anys destinada a escalfar aigua i generar calefacció, fent-se cada vegada millors, més eficients i sostenibles.

A mesura que es desenvolupaven les calderes, es començava a limitar la compra de les més antigues, ja que es van considerar massa perilloses, contaminants i costoses, en comparació de les successores.

Tal com veurem en aquest article, les millors calderes del mercat que es poden trobar actualment són les calderes de condensació. Si estàs pensant a adquirir una caldera, el més rendible és que et decideixis per una d’aquestes perquè són les més eficients.

– Quines classes de calderes van arribar a existir abans de la definitiva?

A continuació, explicarem i enumerem els tipus de calderes que han existit fins arribar a la definitiva, la caldera de condensació. Sent la primera la pitjor i més primitiva, i sent l’última la més recent i més eficient:

Atmosfèrica: són les calderes tradicionals i funcionen recollint l’oxigen per a la combustió de l’habitació on es troben i l’aboquen a l’exterior. Des del 2010 no està permès instal·lar-les ja que existeixen calderes amb un grau de sostenibilitat més alt.

Tir Forçat: l’única diferència que tenen aquestes calderes respecte a les anteriors és que tenen un ventilador per expulsar els gasos, perquè no s’inverteixin a l’exterior de forma brusca. Aquest tipus de calderes també queden prohibides des del 2010.

Estancades: són calderes que també agafen l’aire de l’exterior, però ho fan a través d’una canonada i l’aboquen de la mateixa forma. A causa del seu canvi de funcionament respecte a l’atmosfèrica, resulten més eficients ja que amb menys gas aconsegueixen més energia. Aquestes calderes queden també prohibides en 2013, excepte en habitatges unifamiliars aïllats o habitatges d’edificis sempre i quan la extracció es realitzi per la teulada.

Estancades de baix NOx: són un tipus de calderes estancades, però a diferència d’aquestes, gasten menys combustible ja que la transmissió d’òxids de nitrogen és menor. No obstant això, aquestes calderes segueixen emetent una bona quantitat de gasos, provocant que el 2015 ja no es poguessin fabricar encara que no fos obligatori retirar les que encara segueixen en el mercat. L’avantatge era que la extracció de fums es podia realitzar per façana.

 

Calderes de condensació: el millor que es pot trobar al mercat i són les més avançades tecnològicament. A partir del 26 de setembre de 2015 els fabricants sols poden oferir aquest producte, per tant son les que acabaran per comercialitzar-se.

 

Al mercat podem trobar i ens poden oferir calderes a preus molt econòmics, que encara estan en existències i que no siguin de condensació. Hem de tenir en compte que comprem un producte de baix rendiment, consum elevat i emissions de CO2 y NOX elevades.

– Avantatges de les calderes de condensació:

1r – La caldera de condensació reutilitza la calor, o sigui que torna a utilitzar un 11% de la calor que s’ha aconseguit en una condensació. Això provoca que augmenti el rendiment energètic i disminueix la pèrdua de fums.

2n- El gas que utilitza per cremar el líquid, pot realitzar la seva funció amb una temperatura menor que la d’una caldera normal. Pot adaptar-se a les necessitats tèrmiques de l’exterior, impulsant aigua a diferents temperatures en funció de la temperatura de l’entorn. A causa d’això, les calderes de condensació tenen un 20% més de rendiment.

3r- Les calderes de condensació redueixen fins a un 70%, les emissions d’òxid de nitrogen (NOx) i diòxid de carboni (CO2). A causa de que necessiten un menor consum de gas.

4t- Tenen major aprofitament energètic, proporcionant un estalvi del 30%. Doncs els gasos de combustió per escalfar l’aigua, s’aprofiten millor. Això sí, a causa de l’amortització òptima que se li dóna al combustible, es necessari un desguàs per desfer dels líquids generats.

5è- Un altre dels avantatges d’aquestes calderes, és que tenen un manteniment més senzill i ràpid.

Podríem citar alguns inconvenients, encara que els beneficis són majors:

1r- Necessiten una sortida de fums (tot i que els gasos que desprenen són innocus a diferència dels seus antecessors).

2n- Precisen instal·lar un desguàs per eliminar els condensats, si bé també la inversió a realitzar és superior, es pot amortitzar fàcilment en poc temps. Això es deu al fet que es torna a utilitzar un 11% de la calor condensat.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña