/

Aprovació en el Parlament de Catalunya i publicació de la reforma del règim jurídic de la propietat horitzontal

El passat dia 6 de maig, en el Ple del Parlament de Catalunya, es va aprovar el Projecte de Llei de modificació del capítol III del títol V del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals, que és el capítol que fa referència al règim jurídic de la Propietat Horitzontal, que és el que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya  i avui, 20 de maig, s’ha publicat en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya, i que entrarà en vigor el proper 20 de juny.

La reforma era absolutament necessària i havia estat sol·licitada formalment per tots els col·lectius que treballen amb la llei, des dels juristes fins als qui apliquen a diari la mateixa i de fet, el nostre col·lectiu, a través de les assessories jurídiques de cada Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya, va participar molt activament amb el Departament de Justícia en la reforma de la mateixa. La Llei 5/2006, de 10 de maig, contenia certes incongruències que calia esmenar i no pocs dubtes interpretatius en molts dels preceptes, que amb la reforma, que tot i que considerem millorable, han intentat ser subsanats o completats. La nova Llei respecta el format del text anterior, pel que fa a les divisions entre seccions i subseccions i bàsicament no han canviat la numeració o denominació originàries.

Si bé pot semblar en una primera lectura de la Llei 5/2015, de 13 de maig, que els canvis es produeixen en gairebé tot l’articulat de la Llei, d’una lectura més acurada, es pot apreciar que hi ha modificacions en molts d’ells, però que són bàsicament de concepte o terminologia, sense que afecti al sentit de l’articulat, com és el cas dels primers articles, quan afegeix “qualsevol altre immoble” (art. 553-2) o “participació que correspon als elements privatius”, o quan canvia “centèsimes” per “percentatge” (art. 553-3) “imports” per “quantitats” (art. 553-5.1), “quantia” per “import” (art. 553-4.2) i altres; no són aquests els canvis en els que avui volem fer incís, sinó en els més importants i que requereixen un canvi en la dinàmica no només de les reunions, sinó també de l’enviament de les convocatòries i actes i posteriors annexes a l’acta que el legislador ha previst, al nostre parer, amb una major càrrega a l’Administrador de Finques i amb un major cost per l’administrat, conseqüència d’aquestes modificacions.

Veure la Llei 5/2015 de 13 de maig