/

Actualització dels valors cadastrals a la demarcació de Girona

S’ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l’Ordre HAP/1952/2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquesta Ordre ja ha entrat en vigor i tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.

El Ministeri d’Hisenda, mitjançant la present Ordre, estableix la relació de municipis concrets en què són aplicables els coeficients que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, podeu consultar la relació de municipis de la demarcació de Girona que estan autoritzats a actualitzar els valors cadastrals dels immobles del seu terme administratiu a l’annex de l’Ordre, fent click aqui