Actualitat

/

Actualització dels valors cadastrals a la demarcació de Girona

S’ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l’Ordre HAP/1952/2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquesta Ordre ja ha entrat en vigor i tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.

Saber-ne més
/

Reforma de la Llei General Tributària

El 22 de setembre es va publicar en el BOE la reforma la Llei General Tributària, Llei 34/2015, que entrarà en vigor el proper 12 d’octubre.

Saber-ne més
/

Aprovació en el Parlament de Catalunya i publicació de la reforma del règim jurídic de la propietat horitzontal

El passat dia 6 de maig, en el Ple del Parlament de Catalunya, es va aprovar el Projecte de Llei de modificació del capítol III del títol V del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals, que és el capítol que fa referència al règim jurídic de la Propietat Horitzontal, que és el que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya  i avui, 20 de maig, s’ha publicat en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya, i que entrarà en vigor el proper 20 de juny.

Saber-ne més
Oficines - Grup Tas Lloret de Mar