Notícies
← Tornar

El manteniment en els edificis i les vivendes

10/08/2018

1. Fonaments i estructura. 

Els fonaments suporten el pes de la casa i l’estructura transmet les càrregues. Consta d’elements horitzontals (sostres), verticals (pilars o parets mestres), i soterrats (fonaments).

Els sostres (el sòl que trepitgem) aguanten el seu propi pes, el dels envans, els paviments, els mobles i les persones. Els pilars o les parets de càrrega aguanten els sostres i porten els pesos als fonaments i al terreny.

Per les característiques dels elements de fonamentació i estructura, no és fàcil ni habitual fer accions de manteniment.

Aquestes tasques consisteixen bàsicament en vigilar i controlar els símptomes i l’entorn, i avisar en cas de dubte a un tècnic competent.

Lesions.

- Les fuites de la xarxa de clavegueram o d’aigua i els degoters de cobertes s’han de reparar immediatament.

- Humitats per capil·laritat en parets de planta baixa.

- L’acció continuada de l’aigua pot modificar les condicions resistents del subsòl i lesionar la fonamentació i estructura.

- En els elements estructurals de l’edifici: oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes i fissures en sostres, etc.

- Deformacions excessives en bigues.

- En els seus components: parets i envans trencats, esquerdats. Paviments aixecats, esquerdats, obertures desencaixades, etc.

- Presència de corcs o tèrmits en estructures de fusta.

- Per modificacions introduïdes en el sistema estructural degut a obres en l’edifici. (regates en parets mestres, obertura de passos, etc.)

En aquest casos s’ha d’avisar i consultar  al vostre Tècnic de Capçalera per determinar la importància de la lesió i, si s’escau, decidir la necessitat d’una intervenció.

Periodicitat.

Cada 10 anys s’ha de fer una inspecció ocular per part d’un tècnic competent.