Administració de finques

Administració de finques

Administració comunitats

TAS GIRONA, S.L., som una Empresa amb una dilatada experiència dins el camp de l'administració de Comunitats de Propietaris amb una voluntat clara d'oferir uns serveis professionals adequats a les necessitats dels nostres clients.

L'empresa està adscrita al Col·legi d'Administradors de Finques de Girona i l'equip professional està format i dirigit per administradors de finques titulats, que són els qui realitzen les reunions anuals de les Comunitats.

Tenim a disposició dels nostres clients un telèfon directe per incidències i sis persones d'atenció que juntament amb un programa informàtic idoni, ens permet controlar en tot moment, l’estat i les dades de la incidència, quin propietari ha informat, quin industrial ho ha de gestionar, el seguiment de la reparació i la possible factura que s'emeti.

En les nostres oficines disposem de sales de reunions per poder celebrar les Juntes anuals de les Comunitats, amb diferents capacitats en funció de les necessitats de cada Comunitat.

Gestionem de forma integral la seva Comunitat aportant la nostra experiència i professionalitat a les funcions que determina la legislació aplicable vigent (Llei 5/2006 del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya) i que enumerem tot seguit:

  • Executives, dirigides a la realització o compliment del que s'ha acordat a la Junta de propietaris, vetllant també pel compliment de les obligacions per part dels propietaris.
  • De gestió, prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat. Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, donant compte a la presidència.
  • Comptables, preparar els comptes anuals, control de les despeses i dels ingressos, confecció de pressupostos, control compte bancari de la Comunitat, cobraments i pagaments que corresponguin.
  • De custòdia, o dipositari de la documentació de la Comunitat (Llibres d'actes, documents bancaris, factures, rebuts, contractes, etc.)

Els clients disposen també, inclòs dins el servei integral i amb col·laboració amb l'empresa ARAG especialistes en assegurances de defensa jurídica, de la reclamació per quotes impagades, de la reclamació per incompliment de contractes de serveis, d'assegurances, de compra de béns, etc.

Fruit de la col·laboració amb un conjunt d'industrials i professionals, els nostres clients gaudeixen, en tot moment, de l'assessorament i l'atenció necessària alhora d'executar reformes, reparacions i averies.

Demani pressupost

* Dades obligatòries.